Актуальні проблеми щодо охорони пам’яток архітектури міста Хмельницького

13 Червня 2018 15:38

На території України знаходиться велика кількість об’єктів культурної спадщини. Культурна спадщина – це фундамент, на якому сьогодні стоїть національна культура, що включає пам’ятки історії, архітектури, монументального мистецтва, археології, садово-паркового мистецтва та ландшафтів. Ретельно збережена й належним чином представлена культурна спадщина – невмируще джерело зростання і духовного розвитку українського народу, національної самосвідомості. Ефективне збереження, відновлення та відповідне  використання  культурної спадщини Хмельницької області потребує  не лише наукового підходу, а й людського фактору розуміння поставленої проблеми.

Хмельницька область знаходиться на третьому місці в Україні за кількістю пам’яток архітектури національного значення, включаючи замки, палаци, поодинокі пам’ятки та цілі комплекси. До Списку історичних населених місць України входять 24 населених пункти Хмельниччини. Проте, особливу увагу варто зупинити на збереженні та належному використанні архітектурної спадщини міста Хмельницького.

Період 80-х років ХІХ ст. – поч. ХХ ст. став часом найбільшого злету тогочасного Проскурова у економічному та культурному житті за попередні роки. Частку загальноміського населення у другій пол. ХІХ ст. становили представники заможного класу – дворяни, купці, промисловці, які мали фінансову змогу купувати собі земельні ділянки та зводити на них окремі власні особняки. Саме цей тип споруд став основним елементом у забудові певних кварталів та вулиць. Основним престижним місцем спорудження особняків у Проскурові наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. були квартали на південь від центральної вулиці – Олександрівської (нині – Проскурівська). Інтенсивне будівництво особняків відбувалося на вулицях Комерційній (нині – Грушевського), Старобульварній (нині – Гагаріна) та Дворянській (нині – Володимирська).

Міські садиби-маєтки, були характерні для багатьох губернських і повітових міст, як правило, складались з окремого житлового будинку – особняку, “служб” (флігель для обслуги, господарські будівлі), невеликого саду. Вони різноманітні за своєю стилістикою, художністю, монументальністю та якістю будівлі. Кожна з них демонструє художню творчість архітекторів, сумлінність будівельників, які базувались на фінансовій спроможності замовників. Відповідно, всі процеси в економіці, мистецькому житті та соціальному розвитку міста відобразилися у цих спорудах.

У місті Хмельницькому на сьогодні під охороною перебуває понад 120 пам’яток та об’єктів містобудування й архітектури місцевого значення. Серед них 26 репрезентують саме міську садибну забудову. Стан та пристосування таких об’єктів культурної спадщини різний – від офісних приміщень до кафе та ресторанів. Невідповідне використання таких об’єктів призводить до руйнації, а пізніше і повної втрати архітектурної спадщини міста.

Внаслідок історичних подій, руйнівних сил часу, знецінення об’єктів у певні періоди, а також через перебудови, переобладнання під відповідні установи, організації тощо, збережені архітектурні пам’ятки міста змінили свої функції та первісний вигляд. Саме проблема збереження, передачі культурної спадщини наступним поколінням ставить перед науковцями та користувачами завдання забезпечення життєздатності історичному середовищу.

З кожним роком проблеми збереження національної культурної спадщини набувають все більшого значення. Свідченням того є подальше вдосконалення нормативної бази пам’ятко-охоронної діяльності, зокрема базового Закону України «Про охорону культурної спадщини», суттєві доповнення до якого з’явилися у 2010 році у вигляді нового закону, розгляд питання про невідкладні завдання у сфері збереження та охорони культурної спадщини в Україні на засіданні Громадської гуманітарної ради при Президентові України.

На території Хмельницької області контроль за дотриманням пам’ятко-охоронного законодавства та охорони культурної спадщини здійснює управління культури, туризму і курортів облдержадміністрації – уповноважений орган з питань охорони культурної спадщини.

У місті існує ряд проблем, які не дозволяють повною мірою реалізувати потужний потенціал культурної спадщини, ввести найкращі пам’ятки та об’єкти у суспільне життя, культурне різноманіття та розвиток туристичних можливостей міста. Зокрема, необхідно констатувати низький рівень поінформованості жителів обласного центру про культурну спадщину, сучасний стан та перспективу відродження пам’яток, що певним чином спричиняє руйнацію культурно-історичного потенціалу міста.

На жаль, розрізненість та відсутність сформованої програми збереження та відродження культурної спадщини у місті стає приводом для руйнації об’єктів культурної спадщини внаслідок здійснення несанкціонованих будівельних робіт. Відсутність історико-архітектурного опорного плану міста не дає можливості визначити історичний ареал та охоронні зони пам’яток і об’єктів. Основною проблемою також залишається і виготовлення пам’ятко-охоронної облікової документації на пам’ятки архітектури. На сьогодні жоден об’єкт архітектурної спадщини міста такої документації не має.

У зв’язку з погіршенням стану збереження пам’яток на Хмельниччині та значними порушеннями у сфері охорони культурної спадщини управлінням культури, туризму і курортів облдержадміністрації розроблено Проект моніторингу пам’яток нерухомої культурної спадщини Хмельницької області із залученням відповідних спеціалістів, представників ЗМІ та телебачення.

Проект моніторингу передбачає проведення перевірки стану, раціонального використання, пристосування пам’яток та об’єктів, наявність самовільної перебудови, проведення земляних робіт в охоронних зонах та історичному ареалі пам’яток. А також порушень законодавства у сфері  охорони культурної спадщини.

Реалізація Проекту має дати інтенсивний поштовх соціально-правовим зрушенням у сфері збереження культурної спадщини. Передусім – формуванню в українському суспільстві шанобливого ставлення до історико-культурних надбань, усвідомлення великої необхідності збереження їх для нинішнього і прийдешнього поколінь як необхідного чинника патріотичного виховання, підтримання національно-культурної самобутності як українського народу, так і всіх інших народів і національних груп, які проживають на території України.

Виконання Проекту дозволить захистити історико-архітектурне середовище населених пунктів Хмельниччини, в тому числі і міста Хмельницького, від спотворення та іншого необґрунтованого використання пам’яток, підвищить рівень управлінських рішень, що приймаються в галузі дотримання пам’ятко-охоронного законодавства.

В останні роки обсяг фінансування щодо збереження архітектурних пам’яток практично відсутній. Значна кількість пам’яток та об’єктів культурної спадщини міста потребує ремонту та проведення реставраційних робіт. Досить гостро стоїть питання протиаварійних, консерваційних, реставраційних робіт на пам’ятках, об’єктах архітектури та містобудування. Для вирішення цих проблем подальшого вдосконалення потребують система обліку, використання, консервації, реставрації, музеєфікації об’єктів культурної спадщини, контролю за виконанням власниками, уповноваженими ними органами, користувачами зобов’язань щодо утримання пам’яток та об’єктів у належному стані та підписання охоронних договорів.

На сьогодні основними завданнями в галузі охорони архітектурної спадщини міста Хмельницького є:

  • забезпечення державного обліку та контролю за збереженням і використанням об’єктів культурної спадщини;
  • проведення на сучасному інформаційному рівні паспортизації об’єктів культурної спадщини;
  • сприяння залученню інвестицій у діяльність щодо збереження, реставрації, реабілітації і використання пам’яток та об’єктів;
  • укладання охоронних договорів між органом охорони культурної спадщини та власниками і користувачами пам’яток;
  • сприяння залученню об’єктів культурної спадщини до національних та світових туристичних маршрутів.

Сьогодні йде активне обговорення та прийняття Загальнодержавної програми охорони культурної спадщини на 2012-2022 роки, яка дозволить забезпечити охорону та сучасний стан збереження об’єктів історико-культурного надбання. Програма передбачатиме комплексне вирішення актуальних проблем збереження культурної спадщини України, забезпечення його ефективної взаємодії з державними та громадськими інститутами, що провадитиметься в рамках програми. Об’єднання ресурсів держави, місцевих громад, громадських організацій, наукових і архівних установ дозволить забезпечити ґрунтовне дослідження, збереження та ефективне використання об’єктів культурної спадщини, популяризацію історичних і культурних надбань, виховання шанобливого відношення до культурної спадщини.

Таким чином,  об’єкти культурної спадщини,  мають важливе значення для збереження середовища історичної забудови м. Хмельницького. Трагічні події ХХ ст. – громадянська та Друга світова війни, тоталітарне правління більшовиків – завдали непоправної шкоди не тільки справі вивчення здобутків зодчества межі ХІХ та ХХ ст. а й збереженню цих пам’яток. У наш час, коли місто зазнає досить інтенсивної реконструкції, особливо його центральних районів, варто звернути увагу на численні пам’ятки архітектури, які опинилися у центрі будівельних робіт, оскільки збереження усіх надбань української культури історичної давнини залишається важливим питанням сьогодення.

Джерело: dunrda.gov.ua